Önümiň şekili diňe bir şekillendiriş, önümiň hakyky görnüşi birneme tapawutlanyp biler.
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E
 • Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E

Sahypa metal el bilen eplenýän maşyn / egirme maşyn Magnabend 1000E

Gysga düşündiriş:

请先 在 后台 设置 Paypal 收款 账户 , 然后 页面!

Eplenýän uzynlygy 1000 mm

Iň ýokary galyňlygy 1,6 mm

Motor güýji 240 kw / V.

Ölçegleri (lxwxh) 1270 mm x 410 mm x 360 mm

Agramy (nt) 130 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnabend
Magnabend, adaty egilme tormozynyň gabat gelmeýän öndürijilik aýratynlyklaryny hödürleýär.Bu
üýtgeşik elektromagnit saklaýjynyň gysyş ulgamy adaty päsgelçilik nokatlaryny ýok edýär
beýleki maşynlara mahsus we ozal däl birnäçe çylşyrymly şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär
mümkin.
Plönekeýlik Magnabendiň elektromagnit dizaýnynda a
adaty ýokarky şöhle we has çylşyrymly barmak tertibi.Saklaýjylar {gysýarlar
agzalar} diňe iş böleginiň üstünde ýerleşýärler we ýerinde gysylýar
egirme şöhlesi galdyrylanda elektromagnit taýdan.Saklaýjylar material üçin öz-özüni sazlaýarlar
perron hereket edende galyňlygy.
Gaty ýönekeý gurluşyk, pesligi kepillendirýän diňe bir hereket edýän bölegi öz içine alýar
ähli ýeňil talaplary ýerine ýetirmek we köpugurlylyk.The
goşulan gurallar dürli çylşyrymly şekilleriň derrew bejerilmegine mümkinçilik berýär
guty 330 dereje bölekleýin uzynlygy epilen we ýapyk şekilleri öz içine alýan guty.Çäklendirilmedik
gutynyň çuňlugy we has agyr material egilýär (has giňlikde 10 ga.} çenli).
“Magnabend” Hytaýda öndürilen ýeke-täk görnüşdir.
Elektromagnit dizaýny
“Magnabend” ýokarky şöhläniň päsgelçiliklerini ýok etmek üçin niýetlenendir
uzaldylan elektromagnit we saklaýjy ulgamyny ornaşdyrmak.
Öz-özüňi tapmak
Doly uzyn saklaýjyny tapmagyň ýönekeý we täsirli usuly bahar bilen gazanylýar-
ýüklenen polat lokator toplary.
Yzyna Gauge
Gaýtalanýan egri önümçiligiň netijeliligi sazlanylýan arka ölçeýji bilen üpjün edilýär.
Üç halka ulgamy
Üç halka Magnabendiň çäklendirilmezden has ýeňil egilmek şöhlesine eýe bolmagyna mümkinçilik berýär
berkligi we ygtybarlylygy.
Bend-burç ölçegi
Amatly egilme burç ölçeýjisi takyklyk üçin sazlanylýan duralgany görkezýär.täsirli gaýtalamak
egilýär.
Howpsuzlyk aýratynlyklary
Howpsuzlyk düwmesi sakçyda ýeňil magnit güýji çekýär.Şeýle hem howpsuzlyk
enjam.bu güýç iş bölegini takyklamak üçin amatly usuldyr
doly gysyş güýjüni işjeňleşdirmezden ozal ölçemek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň