Magnabendiňizden has köp peýdalanmak

MAGNABENDEN KÖP KÖP ETMEK
Magnabend Machine-iň egilişini ýokarlandyrmak üçin edip boljak birnäçe zat bar.

Egilmek üçin sarp edýän wagtyňyzy azaldyň.Bu enjamyň gyzmagynyň öňüni almaga kömek eder.Bobin gyzsa, garşylygy ýokarlanýar we şonuň üçin az tok çekýär we amper öwrümleri az bolýar we şeýlelik bilen magnitlendiriji güýji az bolýar.

Magnitiň ýüzüni arassa we ep-esli gabyksyz saklaň.Burlary degirmen faýly bilen arkaýyn aýryp bolýar.Şeýle hem magnitiň ýüzüni ýag ýaly islendik ýaglamakdan saklaň.Bu, egirme gutarmanka iş böleginiň yza süýşmegine sebäp bolup biler.

Galyňlyk ukyby:
Magnitleriň bir ýa-da köpüsiniň üstünde howa boşluklary (ýa-da magnit däl boşluklar) bar bolsa, magnit köp gysyş güýjüni ýitirýär.
Bu boşlugy doldurmak üçin köplenç polat böleklerini goýup, bu meseläni ýeňip bilersiňiz.Bu has galyň materialy egilende aýratyn möhümdir.Dolduryjy bölek iş bölegi bilen deň galyňlykda bolmaly we iş bölegi haýsy metal bolsa-da hemişe polat bolmaly.Aşakdaky diagramma muny görkezýär:

Dolduryjy bölegi ulanmak

Enjamyň has galyň iş bölegini egmek üçin başga bir usuly, has giňeldilen bölegi egilmek şöhlesine gabat getirmekdir.Bu iş bölegine has köp goşant goşar, ýöne iş böleginiň uzalmagy üçin ýeterlik giň dodagy bolmasa, bu hiç hili kömek edip bilmez.(Bu ýokardaky diagrammada hem görkezilýär).

Toörite gurallar:
“Magnabend” bilen ýörite gurallary birleşdirip boljak aňsatlyk, gaty güýçli aýratynlyklaryndan biridir.
Mysal üçin, bu ýerde iş böleginde guty gyrasynyň emele gelmegini üpjün etmek üçin ýörite inçe burun bilen işlenip düzülen gysgyç paneli bar.(Inçe burun gysyş güýjüniň ýitmegine we mehaniki güýjüň ýitmegine sebäp bolar we şeýlelik bilen diňe metaldan has ýeňil ölçegler üçin amatly bolup biler).(“Magnabend” -iň eýesi oňat netijeleri bolan önümçilik önümleri üçin şuňa meňzeş gurallary ulandy).

Box Edge

2-nji guty

Bu guty gyrasy görnüşi, çepde görkezilişi ýaly gurallary ýasamak üçin esasy polat bölümlerini birleşdirip, ýörite işlenip düzülen gysgyç zerurlygy bolmazdan emele gelip biler.

(Bu gural usulyny ýasamak has aňsat, ýöne ýörite işlenilen gysgyç paneli bilen deňeşdirilende ulanmak has amatly).

Specialörite gurallaryň başga bir mysaly, Slotted gysgyç.Munuň ulanylyşy gollanmada düşündirilýär we şu ýerde şekillendirilýär:

Berkidilen gysgyç

Cu Bus Bar

6.3 mm (1/4 ") galyň awtobus paneli, Magnabendiň üstünde awtobus zolagyny almak üçin ýeňillikli tegelek gysgyç ulanyp egildi:

Gaýtalanan gysgyç

Mis awtobusyny egmek üçin gysgyçly gysgyç.

Specialörite gurallar üçin köp sanly mümkinçilik bar.
Ine, pikiriň görnüşini bermek üçin käbir eskizler:

Radiusirlenen gysgyç

Egrilik döretmek üçin birikdirilmedik turbany ulananyňyzda, aşakdaky çyzgydaky jikme-jikliklere üns bermegiňizi haýyş edýäris.Bölekleriň çyzylan çyzyklar bilen görkezilen magnit akymynyň ep-esli howa boşlugyny geçmezden turba bölümine geçip biljekdigi üçin tertipleşdirilmegi möhümdir.

Rolling