Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Enjamy nädip ulanýarsyňyz?

Sahypanyň iş bölegini gysgyç paneliniň aşagyna goýýarsyňyz, gysmagy açarsyňyz, soňra iş bölegini egmek üçin esasy tutawaçlary çekiň.

Gysgyç paneli nähili birikdirilýär?

Ulanylanda, gaty güýçli elektromagnit bilen saklanýar.Hemişelik birikdirilmän, her ujuna bahar ýüklenen top bilen dogry ýerinde ýerleşýär.
Bu düzediş, ýapyk listetal şekilleri döretmäge, şeýle hem beýleki gysgyçlara çalt çalyşmaga mümkinçilik berýär.

Iň ýokary galyňlyk kagyzy haýsy?

Enjamyň doly uzynlygynda 1,6 mm ýumşak polat eplener.Has gysga uzynlykda has galyň egilip bilýär.

Alýumin we poslamaýan polat hakda näme?

es, JDC egirme enjamy olary eper.Magnitizm olaryň içinden geçýär we gysgyç panelini liste çekýär. Doly uzynlygy 1,6 mm alýumin we doly uzynlygy 1,0 mm poslamaýan polatdan egiler.

Ony nädip gysmaly?

Greenaşyl "Başlamak" düwmesini basyp wagtlaýyn saklaýarsyňyz.Bu ýeňil magnitiň gysylmagyna sebäp bolýar.Esasy tutawajy çekeniňizde, awtomatiki usulda doly tok gysmagyna geçýär.

Aslynda nädip egilýär?

Esasy tutawajy (leri) çekip eliňi elde emele getirýärsiň.Bu, magnitli ýerde saklanýan gysgyç paneliniň öň gyrasynyň töweregine epilýär.Turbadaky amatly burç şkalasy, egilme şöhlesiniň burçuny elmydama aýdýar.

Iş eserini nädip goýbermeli?

Esasy tutawajyňyza gaýdyp baranyňyzda, magnit awtomatiki usulda öçýär we gysgyç paneli bahar ýüklenen ýer toplarynda açylýar we iş bölegini goýberýär.

Iş böleginde galyndy magnit galmazmy?

Her gezek enjam öçürilende, elektromagnitiň üsti bilen hem, hem iş bölegi de-magnitlemek üçin tokyň gysga ters impulsy iberilýär.

Metalyň galyňlygyny nädip sazlamaly?

Esasy gysgyçlaryň her ujundaky sazlaýjylary üýtgetmek bilen.Bu, gysgyç paneliniň öň tarapy bilen şöhle 90 ° ýagdaýynda bolanda egilmek şöhlesiniň iş ýüzüniň arasyndaky egilme arassalanyşyny üýtgedýär.

Aýlanan gyrany nädip emele getirýärsiňiz?

JDC Bending maşynyny ulanyp, sahypany adaty polat turbanyň ýa-da tegelek çyzygyň uzynlygyna kem-kemden örtmek üçin.Enjam magnit taýdan işleýändigi sebäpli bu zatlary gysyp biler.

Tormoz gysýan barmaklary barmy?

Gutulary emele getirmek üçin birleşdirip boljak gysga gysgyç segmentleri bar.

Gysga segmentleri näme tapýar?

Berkidilen paneli birleşdirilen segmentler iş böleginde el bilen ýerleşmeli.Panöne beýleki tormozlardan tapawutlylykda gutularyňyzyň gapdallary çäksiz beýik bolup biler.

Kesilen gysgyç paneli näme?

Çuňlugy 40 mm-den pes bolmadyk çukurlary we gutulary emele getirmek üçin.Goşmaça goşmaça hökmünde elýeterlidir we adaty gysga segmentlerden has çalt ulanylýar.

Oturylan gysgyç paneli haýsy uzynlykda bukulyp biler?

Gysgyç paneliniň uzynlygyndaky islendik lagany emele getirip biler.Her jübüt ýeri 10 mm aralykda ululyklaryň üýtgemegini üpjün edýär we mümkin bolan ululyklary üpjün etmek üçin ýerleriň pozisiýalary seresaplylyk bilen işlenip düzüldi.

Magnit näçe güýçli?

Elektromagnit her 200 mm uzynlyk üçin 1 tonna güýç bilen gysyp biler.Mysal üçin, 1250E doly uzynlygynda 6 tonna çenli gysýar.

Magnitizm könelermi?

Nook, hemişelik magnitlerden tapawutlylykda, elektromagnit ulanylyşy sebäpli garrap ýa-da gowşap bilmeýär.Magnitleşmek üçin rulonda diňe elektrik toguna bagly bolan ýönekeý ýokary uglerod polatdan ýasalýar.

Haýsy elektrik üpjünçiligi zerur?

240 wolt ac.Has kiçi modeller (Model 1250E çenli) adaty 10 amp rozetkadan işleýär.2000E we ondan ýokary modellere 15 amp rozetka gerek.

JDC Bending enjamy bilen haýsy garnituralar standart ýaly gelýär?

Stend, arka duralgalar, doly uzynlyk gysgyç paneli, gysga gysgyçlar toplumy we gollanma üpjün edilýär.