Magnabend-de gutular, baş şlýapalar, profiller we ş.m. ýasamak

GATNAŞYKLAR, TOP-HATLAR ýasamak, MAGNABEND BILEN ETC EDIP

Gutulary ýerleşdirmegiň köp usullary we olary ýygnamagyň köp usuly bar.MAGNABEND, öňki gysgyçlar bilen deňeşdirilende hiç hili päsgelçiliksiz bukjalary emele getirmek üçin gysga gysgyçlary ulanmagyň köp taraplylygy sebäpli gutulary, esasanam çylşyrymly gutulary emele getirmek üçin iň amatlydyr.

Düz gutular
Adaty egilmek ýaly uzyn gysgyç paneli ulanyp, ilkinji iki egilmäni ediň.
Görkezilişi ýaly has gysga gysgyçlardan we birinden birini saýlaň.(Takyk uzynlygy düzmek hökman däl, sebäbi egirme gysgyçlaryň arasynda azyndan 20 mm boşluklary geçirer.)

Uzynlygy 70 mm-e çenli egilmek üçin, iň uly gysgyç bölegini saýlaň.

Gutular -Sort gysgyçlar (1)

Uzyn uzynlyk üçin birnäçe gysgyç böleklerini ulanmak zerur bolup biler.Diňe gabat gelýän iň uzyn gysgyç paneli, soňra galan boşluga laýyk boljak iň uzyn gysgyç saýlaň, belki-de üçünji birini saýlaň, şeýlelik bilen zerur uzynlygy düzüň.

Gaýtalanýan egilmek üçin gysgyç bölekleri gerekli uzynlykdaky birligi ýasamak üçin birleşdirilip bilner.Ativea-da bolmasa, gutularyň ýalpak taraplary bar bolsa we sizde gysylan gysgyç bar bolsa, gutulary ýalpak gaplar ýaly edip ýasamak has çalt bolup biler.

Dodakly gutular
Dodakly gutular, gysgyçlaryň giňliginden (98 mm) uly bolsa, gysga gysgyçlaryň standart toplumyny ulanyp ýasalyp bilner.

1. Doly uzynlykdaky gysgyç paneli ulanyp, 1, 2, 3 we 4 uzynlykdaky akylly bukjalary emele getiriň.
2. Gysga gysgyç paneli (ýa-da iki ýa-da üç birikdirilen bolmagy mümkin), iň bolmanda dodagyň ini gutynyň ininden has gysga (soňundan aýrylmagy üçin) saýlaň.5, 6, 7 we 8-nji bukjalary emele getiriň.

6 & 7 bukjalary emele getireniňizde, burç belliklerini gutujyň içinden ýa-da daşynda isleýşiňiz ýaly ugrukdyryň.

Dodakly gutynyň ýerleşişi (1)
Dodak gutusy tamamlandy (1)

Aýry uçly gutular
Aýry uçlar bilen ýasalan gutynyň birnäçe artykmaçlygy bar:
- esasanam gutynyň çuň taraplary bar bolsa material tygşytlaýar,
- burç kesilmegini talap etmeýär,
- ähli kesişleri guilotin bilen edip bolýar,
- ähli bukulmalary ýönekeý doly uzynlyk gysgyç bilen edip bolýar;
we käbir kemçilikleri:
- has köp bukjany emele getirmeli,
- has köp burç birikdirilmeli we
- taýýar gutuda has köp metal gyralar we berkidijiler görkezilýär.

Şeýle gutyny ýasamak göni öňe we doly bukjany ähli bukjalar üçin ulanyp bolýar.

Boş ýerleri aşakda görkezilişi ýaly taýýarlaň.
Ilki bilen esasy iş böleginde dört bukjany emele getiriň.
Ondan soň her ujunda 4 flanes emele getiriň.
Bu bukjalaryň her biri üçin ahyrky bölegiň dar flanesini gysgyç paneliniň aşagyna salyň.
Gutyny bilelikde goşuň.

Gutular, aýry uçlar (1)

Plaönekeý burçly flanes gutular
Daşarky flanesleri bolan ýönekeý burçly gutular, uzynlygy we ini 98 mm gysgyç giňliginden uly bolsa, ýasamak aňsat.
Daşarky flanesler bilen gutulary emele getirmek TOP-HAT BÖLÜMLERINI düzmek bilen baglanyşykly (indiki bölümde beýan edilýär)
Boş taýýarlaň.
Doly uzynlykdaky gysgyç paneli ulanyp, 1, 2, 3 we 4 bukjalary emele getiriň.
5-nji bukjany emele getirmek üçin gysgyç paneliniň aşagyna flanes salyň we 6-njy buklaň.
Degişli gysga gysgyçlary ulanyp, 7 we 8 bukjalary dolduryň.

Gutular - daşarky flanesler (1)

Burç bellikleri bilen flanes gutusy
Burç bellikleri bilen daşarky flanes gutusy ýasalanda we aýry-aýry bölekleri ulanman, bukjalary dogry yzygiderlilikde düzmek möhümdir.
Boş ýerleri görkezilişi ýaly tertiplenen burç tablisalary bilen taýýarlaň.
Doly uzynlykdaky gysgyç paneliniň bir ujunda, "A" -dan 90-a çenli ähli tab bukjalaryny emele getiriň. Iň gowusy, gysgyç paneliniň aşagyndaky goýmany goýup.
Doly uzynlykdaky gysgyç paneliniň şol ujunda diňe "B" bukjalary emele getiriň.Muny gysgyç paneliniň aşagyna däl-de, gutynyň gyrasyna salmak arkaly ýerine ýetiriň.
Doly uzynlykdaky gysgyç paneliniň beýleki ujunda flanes bukjalaryny "C" -den 90 ° -a çenli emele getiriň.
Degişli gysga gysgyçlary ulanyp, "B" -den 90-a çenli bukjalary dolduryň.
Burçlara goşulyň.
Çuň gutular üçin gutyny aýratyn bölek bölekleri bilen ýasamagyň has gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Gutular flanesli + bellikler (1)

GÖRNÜŞLI KLAMPBARY ULANMAK ÜÇIN GÖRNÜŞLER
Berlen gysgyç paneli, üpjün edilende çalt we takyk ýalpak gaplar we gaplar ýasamak üçin amatlydyr.
Oturdylan gysgyç paneliniň gap-gaç ýasamak üçin gysga gysgyçlar toplumyndan artykmaçlyklary, egilme gyrasy awtomatiki usulda enjamyň galan bölegine gabat gelýär we gysgyç paneli iş böleginiň goýulmagyny ýa-da aýrylmagyny ýeňilleşdirmek üçin awtomatiki usulda göterilýär.Hiç haçan pes däl, gysga gysgyçlar çäksiz çuňlugyň gaplaryny emele getirip biler we elbetde çylşyrymly şekilleri ýasamak üçin has gowudyr.
Ulanylanda, ýerler adaty guty we pan bukulýan maşynyň barmaklarynyň arasynda galan boşluklara deňdir.Otserleriň ini şeýle, islendik iki çukur 10 mm ululykdaky tarelkalara gabat geler we çukurlaryň sany we ýeri şeýle bolar welin, lýuboýlaryň ähli ululyklary üçin elmydama özüne laýyk iki ýeri tapyp bolar. .(Iň gysga we iň uzyn lýubo ölçegleri, ýerleşdirilen gysgyç paneli ýerleşdiriler, aýratynlyklar sanawynda.)

Saýlawly gapagy bukmak üçin:
Ilkinji iki ters tarapy we burç tablisalaryny gysgyçly gysgyçdan peýdalanyň, ýöne ýerleriň ýoklugyna üns bermäň.Bu ýerler taýýar eplere hiç hili täsir edip bilmez.
Indi galan iki tarapy eplemeli iki ýeri saýlaň.Bu hakykatdanam aňsat we geň galdyryjy çalt.Bölekleýin ýasalan tarelkanyň çep tarapyny iň çep ýeri bilen hatara düzüň we sag tarapyň içine girjek ýeriň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň;ýok bolsa, çep tarapy indiki çukurda bolýança süýşüriň we gaýtadan synanyşyň.Adatça, iki sany amatly ýer tapmak üçin 4 töweregi synanyşyk gerek.
Ahyrynda, gysgyç paneliniň aşagyndaky we saýlanan iki çukuryň arasynda laganyň gyrasy bilen galan taraplaryny epiň.Öň emele gelen taraplar soňky bukjalar gutaransoň saýlanan ýerlere girýär.
Çeňňegiň uzynlygy gysgyç paneli ýaly uzyn bolsa, gysgyç paneliniň bir ujuny ýeriň ýerine ulanmak zerur bolup biler.

Gutulardan ýasalan gysgyç paneli (1)

op-Hat profilleri
“Top-Hat” profili şeýle atlandyrylýar, sebäbi görnüşi geçen asyrlarda iňlis jenaplarynyň geýen görnüşiniň ýokarky şlýapa meňzeýär:
Iňlis TopHat TopHat suraty

Iňlis TopHat.png
TopHat suraty

Baş şlýapa profilleriniň köp ulanylyşy bar;gapyrgalary, üçek gyrgyçlary we diwar postlary.

Topokarky şlýapalaryň çepde aşakda görkezilişi ýaly inedördül taraplary ýa-da sagda görkezilişi ýaly örtülen taraplary bolup biler:

TopHat bölümleri

Inedördül taraply ýokarky şlýapa, Magnabend-de ini gysgyç paneliniň giňliginden has köp bolsa (adaty gysgyç üçin 98mm ýa-da (goşmaça) dar gysgyç üçin 50mm) şertde ýasamak aňsat.

Sideapylan gapdallary bolan ýokarky şlýapa has dar edilip bilner we aslynda onuň giňligi gysgyç paneliniň giňligi bilen kesgitlenmeýär.

Tophats-goşuldy
Topokarky şlýapalaryň artykmaçlygy, biri-biriniň üstüne ýapyşyp, has uzyn bölümler düzmek üçin birleşmekdir.

Mundan başga-da, ýokary şlýapanyň bu usuly bilelikde höwürtge döredip biler, şeýlelik bilen transporty ýeňilleşdirmek üçin gaty ykjam bukja ýasap biler.

TopHats goşuldy

Iň ýokary şlýapalary nädip ýasamaly:
Kwadrat görnüşli ýokarky şlýapalar aşakda görkezilişi ýaly edilip bilner:
Profiliň ini 98 mm-den köp bolsa, adaty gysgyç paneli ulanylyp bilner.
50 mm bilen 98 mm giňlikdäki (ýa-da has giň) profiller üçin Dar gysgyç paneli ulanylyp bilner.
Sag tarapda aşakda görkezilişi ýaly kömekçi inedördül çyzgy ulanyp, gaty dar şlýapa ýasalyp bilner.

TopHat-inedördül taraplar (1)

Bu usullary ulananyňyzda, enjamyň egilmek galyňlygy doly bolmaz we şeýlelik bilen takmynan 1 mm galyňlykdaky shemetal ulanylyp bilner.
Mundan başga-da, kömekçi gural hökmünde kwadrat çyzygy ulananyňyzda, ýaz paslynyň döremegine ýol bermek üçin shemetaldan aşmak mümkin bolmaz we şonuň üçin käbir eglişik zerur bolup biler.

Topokarky şlýapalar:
Topokarky şlýapa ýasalyp bilinýän bolsa, hiç hili ýörite guralsyz emele gelip biler we galyňlygy enjamyň doly güýjüne çenli bolup biler (30 mm çuňlukdan ýokary şlýapalar üçin 1,6mm ýa-da 15mm bilen 30mm aralygyndaky şlýapalar üçin 1,2mm) çuň).

Gerekli kagyzyň mukdary ýokarky şlýapanyň giňligine baglydyr.Has giň şlýapalar aşakda görkezilişi ýaly has dik taraplary bolup biler.
Simmetrik ýokarky şlýapa üçin 4 egilmäniň hemmesi bir burçda bolmaly.

Iň ýokary hilli (1)

Top şlýapanyň beýikligi:
Topokarky şlýapa ýasap boljak beýikligiň ýokarky çägi ýok, ýöne has pes çäk bar we egilmek şöhlesiniň galyňlygy bilen kesgitlenýär.
Giňeldiş paneli aýrylanda, egilýän şöhläniň galyňlygy 15mm (çep çyzgy).Galyňlygy 1,2mm, iň ýokary şlýapa iň pes beýikligi 15mm bolar.
Giňeldiş paneli bilen täsirli egirme şöhlesiniň ini 30mm (sag çyzgy).Galyňlygy 1,6mm, iň ýokary şlýapanyň iň pes beýikligi 30mm bolar.

Ters egilme aralygy (1)

Örän ýakyn egilmek:

Käwagt egilme şöhlesiniň galyňlygy (15mm) bilen kesgitlenen teoretiki minimaldan ters egilmeleri has ýakynlaşdyrmak gaty möhüm bolup biler.
Egilmeler birneme tegelek bolup bilse-de, aşakdaky usul oňa ýeter:
Giňeldiş zolagyny egirme şöhlesinden aýryň.(Mümkin boldugyça dar gerek).
Ilki bilen 60 gradusa çenli egiliň we soňra FIG 1-de görkezilişi ýaly iş bölegini üýtgediň.
Ondan soň, FIG 2-de görkezilişi ýaly ikinji egilmäni 90 dereje edip düzüň.
Indi iş bölegini öwrüp, FIG 3-de görkezilişi ýaly Magnabendde ýerleşdiriň.
Iň soňunda 4-nji suratda görkezilişi ýaly 90 gradusa egilýär.
Bu yzygiderlilik takmynan 8 mm aralykda ters egilmelere ýetmeli.

Has kiçi ters egilmek we has yzygiderli basgançaklary ulanmak arkaly has ýakyn ters egilmelere ýetip bolýar.
Mysal üçin, 1-den 40 dereje egilmeli, soňra 45 dereje diýmek üçin 2-de egilmeli.
Soňra 70 dereje diýmek üçin 1-nji egilmäni ulaldyň we 70 dereje diýmek üçin 2-de egiliň.
Islenýän netijä gelýänçä gaýtalaň.
Tersine egilmek bary-ýogy 5 mm aralykda ýa-da ondanam pes bolup biler.

Ters egrileri ýapyň (1)

Mundan başga-da, munuň ýaly eňňit ofsetiň bolmagy makul bilinýän bolsa: ondan has ylgaýan: Joggle 90 degen az egilmek amallary zerur bolar.

Offset ylgaw
90 gr