MAGNABEND MESELE GÖRNÜŞI

MAGNABEND MESELE GÖRNÜŞI
Atyş meselesi boýunça gollanma
Aşakdakylar, Magnetic Engineering Pty Ltd tarapyndan 2004-nji ýyla çenli öndürilen Magnabend maşynlaryna degişlidir.
Patentleriň möhleti gutaransoň (Magnetic Engineering-e degişli) beýleki öndürijiler indi Magnabend maşynlaryny birmeňzeş edip bilmeýärler.Şonuň üçin aşakdaky maglumatlar enjamyňyza degişli bolup bilmez ýa-da uýgunlaşdyrylmalydyr.

Elektrik meselelerini çözmegiň iň aňsat usuly öndürijiden çalyşýan elektrik modulyny sargyt etmekdir.Bu alyş-çalyş esasynda berilýär we şonuň üçin gaty bahaly.

Çalyşma modulyny ibermezden ozal aşakdakylary barlap bilersiňiz:

Enjam düýbünden işlemeýän bolsa:
a) ON / OFF wyklýuçatelinde synag çyrasyny synlap, enjamda güýjüň bardygyny barlaň.

b) Kuwwat bar bolsa, enjam henizem ölen bolsa-da, özüni gaty yssy duýsa, termiki kesilen bolmagy mümkin.Bu ýagdaýda, enjam sowýança garaşyň (bir sagat töweregi) we soňra gaýtadan synap görüň.

ç) Iki elli başlangyç gulp, tutawaç çekilmezden START düwmesiniň basylmagyny talap edýär.Ilki bilen tutawaç çekilse, enjam işlemez.Şeýle hem, START düwmesi basylmazdan ozal "burç mikroswitini" işletmek üçin eplenýän şöhläniň ýeterlik derejede hereket etmegi (ýa-da bükülmegi) bolup biler.Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, tutawajyň ilki bilen yza çekilendigine göz ýetiriň.Bu dowamly mesele bolsa, mikroswit hereketlendirijisiniň sazlanylmalydygyny görkezýär (aşaga serediň).

d) Başga bir ähtimallyk, START düwmesiniň nädogry bolmagy mümkin.“Model 1250E” ýa-da has uly “Model” bar bolsa, enjamy alternatiw “START” düwmelerinden biri ýa-da “footswitch” bilen işledip boljakdygyny görüň.

Start Switch
Coil Connector

e) Şeýle hem elektrik modulyny magnit rulony bilen birleşdirýän neýlon birleşdirijisini barlaň.
f) Eger gysmak işlemeýän bolsa, ýöne gysgyç paneli START düwmesiniň çykmagy bilen ýykylsa, bu 15 mikrofaradyň (650E-de 10 µF) kondensatoryň nädogrydygyny we çalşylmalydygyny görkezýär.

Enjam daşarky sigortalary üflese ýa-da elektrik toguny döwýän bolsa:
Bu özüni alyp barşyň iň ähtimal sebäbi, köpri düzediji.Partlanan düzediji, adatça, içerki 4 diodyň azyndan birini gysgaldýar.
Muny multimetr bilen barlap bolýar.Metr bilen iň pes garşylyk aralygyndaky terminalyň her jübütiniň arasynda barlaň.Multimetre synag synaglarynyň bir polýarlygy çäksiz ohmlary görkezmeli we tersine polýarlyk pes okalmagy görkezmeli, ýöne nol däl.Islendik garşylyk okamak nula deň bolsa, düzediji partlaýar we çalyşmaly.
Içerki abatlamaga synanyşmazdan ozal enjamyň tok rozetkasyndan aýrylandygyna göz ýetiriň.

Laýyk çalyşýan düzediji:

RS Komponentleriniň bölek belgisi: 227-8794
Iň ýokary tok: üznüksiz 35 amper,
Iň ýokary ters naprýa: eniýe: 1000 Wolt,
Terminallar: 1/4 "çalt birikdirmek ýa-da" Faston "
Takmynan bahasy: 12.00 $

Bridge rectifier Bridge rectifier circuit

Ippingykylmagynyň başga bir sebäbi, magnit rulonynyň magnit göwresine gysgalmagydyr.
Magnit rulon birikdirijisini aýryp, gyzyl ýa-da gara gurşundan magnit korpusyna çenli garşylygy ölçemek üçin.Multimetri iň ýokary garşylyk diapazonyna düzüň.Bu çäksiz ohmlary görkezmeli.

Iň gowusy, bu ölçeg "Megger metr" bilen edilmelidir.Bu görnüşli metr, ýokary naprýa .eniýe (adatça 1000 wolt) bilen garşylygy barlaýar.Bu, adaty multimetr bilen deňeşdirilende has inçe izolýasiýa döwmek meselesini tapar.

Bobin bilen magnit korpusynyň arasynda izolýasiýa döwülmegi çynlakaý mesele bolup, adatça rulony abatlamak ýa-da çalmak üçin magnit korpusyndan çykarylmagyny talap edýär.

Lighteňil gysgyç işleýän bolsa, ýöne doly gysmak işlemeýär:
"Angle Microswitch" -iň dogry işleýändigini barlaň.

[Bu wyklýuçatel mehanizmi görkezýän burça berkidilen inedördül (ýa-da tegelek) bürünç bölegi bilen işleýär.Tutga çekilende bürünç hereketlendirijisine aýlanma berýän egirme şöhlesi aýlanýar.Hereketlendiriji öz gezeginde elektrik ýygnagynyň içindäki mikroshemany işleýär.]

Switch Actuator

Model 1000E-de mikroswiç hereketlendiriji
(Beýleki modeller hem şol prinsipi ulanýarlar)

Coil Connector

Elektrikiň içinden görnüşi ýaly hereketlendiriji
gurnama.

Turbany çykaryň we içiňize çekiň. Mikroswitiň ON we OFF basylmagyny eşidip bilmelisiňiz (fon sesleri gaty köp bolmasa).
Eger wyklýuçatel ON we OFF basmasa, bürünç hereketlendirijini synlamak üçin egilme şöhlesini ýokaryk süýşüriň.Egrem şöhlesini ýokary we aşak aýlaň.Hereketlendiriji egilme şöhlesine jogap hökmünde aýlanmalydyr (duralgalaryna ýapyşýança).Eger zerur bolmasa, has köp gysyş güýji gerek bolup biler:
- 650E we 1000E-de bürünç hereketlendirijini aýyrmak we ony täzeden gurmazdan ozal ýapyk görnüşi (meselem, tersine) gysmak arkaly gysyş güýji artdyrylyp bilner.
- 1250E-de gysyş güýjüniň ýetmezçiligi, adatça herekete getiriji şahanyň iki ujundaky iki sany M8 gapakly nurbat bilen baglanyşyklydyr.
Eger herekete getiriji aýlansa we gysylsa, ýöne mikroswitany basmasa, sazlamak zerur bolup biler.Munuň üçin ilki bilen enjamy elektrik rozetkasyndan aýryň we soňra elektrik giriş panelini aýyryň.

a) 1250E Modelde açyk nokady hereketlendirijiden geçýän nurbady öwrüp sazlap bolýar.Nurbat egilmek şöhlesiniň aşaky gyrasy takmynan 4 mm süýşende, wyklýuçateliň basylmagy üçin sazlanmalydyr.(650E we 1000E-de mikroswitiň goluny egmek bilen şol bir düzediş gazanylýar.)

b) Eger hereketlendiriji dogry işleýän hem bolsa, mikroswit ON we OFF basmasa, wyklýuçateliň özi birleşdirilip bilner we çalşylmalydyr.
Içerki abatlamaga synanyşmazdan ozal enjamyň tok rozetkasyndan aýrylandygyna göz ýetiriň.

Amatly çalyşýan V3 wyklýuçatel:

RS bölek belgisi: 472-8235
Häzirki reýting: 16 amper

picture1

V3 aýlaw
C = 'Umumy'
NC = 'Adatça ýapyk'
= OK = 'Adatça açyk'

picture2

ç) Enjamyňyz kömekçi wyklýuçatel bilen enjamlaşdyrylan bolsa, onuň "NORMAL" ýagdaýyna geçendigine göz ýetiriň.(Eger wyklýuçatel "AUX CLAMP" ýagdaýynda bolsa, diňe ýeňil gysgyç elýeterli bolar.)

Eger gysmak gowy bolsa, ýöne enjam öçürilende gysgyçlar çykmaýar:
Bu ters impulsyň demagnetizasiýa zynjyrynyň şowsuzlygyny görkezýär.Iň ähtimal sebäbiň ýarylan 6.8 ohm güýç rezistory bolmagy mümkin.Şeýle hem ähli diodlary we estafetada kontaktlary ýapmak mümkinçiligini barlaň.

picture3

Amatly çalyşma rezistory:

Element14 bölüm 145 145 7941
6,8 ohm, 10 wattlyk güýç derejesi.
Adaty bahasy $ 1.00

Maşyn agyr ölçeg sahypasyny egmese:
a) Işiň maşynyň aýratynlyklaryna degişlidigini barlaň.Hususan-da, 1,6 mm (16 ölçeg) egilmek üçin uzaldyş çyzygynyň egilme şöhlesine gabat gelmelidigini we dodaklaryň iň pes giňliginiň 30 mm bolmalydygyny unutmaň.Diýmek, gysgyç paneliniň egri gyrasyndan azyndan 30 mm material çykmaly.(Bu alýumin we polat üçin hem ulanylýar.)

Egilmek enjamyň doly uzynlygy bolmasa, dar dodaklar mümkindir.

b) Şeýle hem, iş bölegi gysgyç paneliniň aşagyndaky boşlugy doldurmasa, öndürijilige täsir edip biler.Iň oňat netijeler üçin elmydama gysgyç paneliniň aşagyndaky boşlugy iş bölegi ýaly galyňlykdaky polat bölegi bilen dolduryň.(Iň oňat magnit gysmak üçin doldurgyç bölegi polat bolmasa-da polat bolmaly.)

Şeýle hem iş böleginde gaty dodak ýasamak zerur bolsa, ulanmagyň iň oňat usulydyr.

picture4