Magnabend elektrik zynjyrynyň esaslary

MAGNABEND - SIRKUIT IŞLERI
Magnabend listmetal bukjasy, DC gysýan elektromagnit görnüşinde döredildi.
Elektro-magnit rulonyny sürmek üçin zerur bolan iň ýönekeý zynjyr, diňe wyklýuçatelden we köpri düzediji:
1-nji surat: Minimal aýlaw:

Minimal zynjyr

ON / OFF wyklýuçateliniň zynjyryň AC tarapynda birikdirilendigini bellemelidiris.Bu, induktiw rulon tokynyň toguň nola çenli pese gaçýança öçürilenden soň köpri düzediji diodlaryň üsti bilen aýlanmagyna mümkinçilik berýär.
(Köprüdäki diodlar "uçmak" diodlary hökmünde hereket edýär).

Has ygtybarly we has amatly işlemek üçin 2 elli gulpy we 2 basgançakly gysyşy üpjün edýän zynjyryň bolmagy islenýär.2 elli gulp, barmaklaryň gysgyç paneliniň aşagynda tutulyp bilinmezligini üpjün edýär we basgançakly gysgyç has ýumşak başlangyç berýär we deslapky gysgyç işjeňleşýänçä bir eliňizde zatlary saklamaga mümkinçilik berýär.

2-nji surat: Özara baglanyşyk we 2 basgançakly gysgyçly aýlaw:

“START” düwmesi basylanda, AC kondensatorynyň üsti bilen magnit rulonyna kiçijik naprýa .eniýe berilýär we şeýlelik bilen ýeňil gysyş effekti döredilýär.Toky rulon bilen çäklendirmegiň bu reaktiw usuly, çäklendiriji enjamda (kondensator) ep-esli güýç ýaýramagyny öz içine almaýar.
Bending Beam bilen işleýän wyklýuçatel we START düwmesi bilelikde işledilende doly gysyş alynýar.
Adatça, “START” düwmesi ilki (çep eli bilen) basylýar, soň bolsa egilýän şöhläniň tutawajy beýleki eli bilen çekiler.2 wyklýuçateliň işleýşinde birneme gapma-garşylyk bolmasa, doly gysyş bolmaz.Fullöne doly gysyş döredilenden soň, “START” düwmesini saklamagyň zerurlygy ýok.

Galyndy magnit
Magnabend enjamynda kiçijik, ýöne möhüm mesele, elektro-magnitleriň köpüsinde bolşy ýaly, galyndy magnit meselesidir.Bu, magnit öçürilenden soň galan az mukdarda magnitdir.Gysgyçlaryň magnit korpusyna gowşak gysylmagyna sebäp bolýar we şeýlelik bilen iş bölegini aýyrmagy kynlaşdyrýar.

Magnit taýdan ýumşak demir ulanmak, galyndy magnitini ýeňip geçmek üçin mümkin bolan çemeleşmeleriň biridir.
Şeýle-de bolsa, bu materiallary aksiýa ululyklarynda almak kyn we fiziki taýdan ýumşak, egilmek enjamynda aňsatlyk bilen zaýalanjakdygyny aňladýar.

Magnit däl boşlugyň magnit zynjyryna goşulmagy, galyndy magnitini azaltmagyň iň ýönekeý usulydyr.Bu usul täsirli we ýasalan magnit korpusyna ýetmek gaty aňsat - magnit böleklerini birleşdirmezden öň polýus bilen ýadro bölejiginiň arasynda 0,2 mm galyňlykda karton ýa-da alýumin böleklerini goşuň.Bu usulyň esasy kemçiligi, magnit däl boşlugyň doly gysylmagy üçin bar bolan akymy azaltmagydyr.Şeýle hem, E görnüşli magnit dizaýny üçin ulanylyşy ýaly, bir bölek magnit korpusynyň boşlugyny goşmak göni däl.

Kömekçi rulon tarapyndan öndürilen ters taraplaýyn meýdan hem täsirli usuldyr.Itöne rulon öndürmekde we dolandyryş zynjyrynda esassyz goşmaça çylşyrymlylygy öz içine alýar, emma Magnabendiň irki dizaýnynda gysga wagtyň içinde ulanylsa-da.

Çüýrän yrgyldamalar ("jyňňyrdaýar") konseptual taýdan demagnetizasiýa üçin örän oňat usuldyr.

Çygly jaň Jyňňyrdaýan tolkun formasy

Bu ossiloskop suratlarynda Magnabend rulonyndaky naprýatageeniýäni (ýokarky yz) we tok (aşaky yz) şekillendirilýär, özi yrgyldamak üçin özüne laýyk kondensator birikdirilýär.(AC üpjünçiligi takmynan suratyň ortasynda öçürildi).

Birinji surat açyk magnit zynjyry üçin, magnitde gysgyç ýok.Ikinji surat, magnitiň doly uzynlygy bilen ýapyk magnit zynjyry üçin.
Birinji suratda naprýa .eniýe çüýrän yrgyldamany (jyňňyrdaýar) we tok (aşaky yz) görkezýär, ýöne ikinji suratda naprýa .eniýe yrgyldamaýar we tok düýbünden tersine hem dolandyrmaýar.Diýmek, magnit akymynyň yrgyldamasy bolmaz we şonuň üçin galyndy magnitizmi ýatyrylmaz.
Mesele, esasan polatdaky ýitgiler sebäpli magnitiň gaty nemlenmegidir we şonuň üçin bu usul Magnabend üçin işlemeýär.

Mejbury yrgyldama başga bir pikir.Magnit öz-özüni yrmak üçin gaty çygly bolsa, zerur bolan energiýa üpjün edýän işjeň zynjyrlar bilen yrgyldamaga mejbur bolup biler.Magnabend üçin bu hem düýpli öwrenildi.Onuň esasy kemçiligi, aşa çylşyrymly zynjyry öz içine alýar.

Ters impulsly demagnetizasiýa Magnabend üçin iň tygşytlydygyny subut eden usuldyr.Bu dizaýnyň jikme-jiklikleri Magnetic Engineering Pty Ltd. tarapyndan ýerine ýetirilen özboluşly işi görkezýär.

REVERSE-PULSE DEMAGNETISING
Bu pikiriň düýp manysy, energiýany kondensatorda saklamak we magnit öçürilenden soň ony rulona goýbermek.Polýarlyk şeýle bolmaly, kondensator rulonda ters tok döreder.Kondensatorda saklanýan energiýanyň mukdary, galyndy magnitini ýatyrmak üçin ýeterlik bolar.(Artykmaç energiýa ony aşa köpeldip, magnitini ters tarapa täzeden magnitleşdirip biler).

Ters impuls usulynyň ýene bir artykmaçlygy, gaty çalt demagnetizasiýa öndürýär we gysgyç paneli magnitden derrew çykýar.Munuň sebäbi, tersine impuls birikdirmezden ozal rulon tokynyň nola öwrülmegine garaşmak hökman däl.Impuls ulanylanda, rulon togy adaty ekspensial çüýremeginden has çalt nola (soň bolsa tersine) mejbur edilýär.

3-nji surat: Esasy ters impuls zynjyry

Esasy Demag Cct

Indi, adatça, düzediji bilen magnit rulonynyň arasynda wyklýuçatel kontaktyny goýmak "ot bilen oýnaýar".
Sebäbi induktiw tok birden kesilip bilinmez.Eger şeýle bolsa, wyklýuçatel kontaktlary ýaýlar we wyklýuçatel zaýalanar ýa-da düýbünden ýok ediler.(Mehaniki ekwiwalent birden polwi saklamaga synanyşar).
Şeýlelik bilen, haýsy zynjyr oýlanylsa, wyklýuçatel kontakt üýtgän mahaly birnäçe millisekuntda hem goşmak bilen, rulon toky üçin täsirli ýoly üpjün etmeli ..
Diňe 2 kondensatordan we 2 dioddan (goşmaça röle kontaktyndan) ybarat ýokardaky zynjyr, Saklaýyş kondensatoryny otrisatel naprýa .eniýe (rulonyň salgy tarapyna görä) zarýad bermek funksiýalaryna ýetýär we rulon üçin alternatiw ýol üpjün edýär. estafeta aragatnaşygy uçýan mahaly häzirki.

Bu nähili işleýär:
Giňişleýin D1 we C2, C1 üçin zarýad nasosy hökmünde hereket edýär, D2 bolsa B nokadyny pozitiw saklaýan gysgyç diod.
Magnit açyk bolsa-da, röle kontakt "adaty açyk" () OK) terminalyna birikdiriler we magnit sahypany gysmak ýaly adaty işini ýerine ýetirer.Zarýad nasosy C1 zarýad berer, iň ýokary naprýa .eniýe naprýa .eniýesine deňdir.C1-de naprýa .eniýe çalt artar, ýöne sekuntda takmynan 1/2 zarýad alar.
Soňra bolsa enjam öçürilençä şol ýagdaýda bolýar.
Öçürilenden dessine estafeta gysga wagtlap saklanýar.Bu döwürde ýokary induktiw rulon akymy köpri düzediji diodlardan aýlanmagyny dowam etdirer.Indi takmynan 30 millisekunt gijikdirilenden soň, estafeta aragatnaşygy aýrylyp başlar.Bobin tok indi düzediji diodlardan geçip bilmeýär, tersine, C1, D1 we C2-den ýol tapýar.Bu tokyň ugry şeýle, C1-de otrisatel zarýady hasam artdyrar we C2-den hem zarýad alyp başlar.

C2-iň bahasy, ýaýyň emele gelmezligini üpjün etmek üçin açylýan röle kontaktynda naprýatageeniýeniň ýokarlanmagyny gözegçilikde saklamak üçin ýeterlik uly bolmaly.Adaty röle üçin rulon tokynyň amp üçin takmynan 5 mikro-faradyň bahasy ýeterlikdir.

Aşakdaky 4-nji suratda Öçürilenden soň birinji ýarym sekuntda bolup geçýän tolkun formalarynyň jikme-jiklikleri görkezilýär.C2 tarapyndan dolandyrylýan naprýa .eniýe rampasy şekiliň ortasyndaky gyzyl yzda aýdyň görünýär, oňa "Uçuşda relý kontakt" diýilýär.(Hakyky uçuş wagty bu yzdan çykarylyp bilner; takmynan 1,5 ms).
Röle armatura NC terminalyna düşen badyna otrisatel zarýadly saklaýjy kondensator magnit rulonyna birikdirildi.Bu rulon tokyny derrew tersleşdirmeýär, ýöne tok indi "ýokaryk" işleýär we şeýlelik bilen çalt noldan we ammar kondensatorynyň birikdirilmeginden takmynan 80 ms soň ýüze çykýan negatiw pikire mejbur edilýär.(5-nji surata serediň).Negativearamaz tok magnitde negatiw akymyň döremegine sebäp bolar, bu bolsa galyndy magnitini ýok eder we gysgyç paneli we iş bölegi çalt çykar.

4-nji surat: Giňeldilen tolkun formalary

Giňeldilen tolkun formalary

5-nji surat: Magnit rulonyndaky naprýa .eniýe we häzirki tolkun formalary

Tolkun görnüşleri 1

Aboveokardaky 5-nji suratda, gysyşdan öňki döwürde, doly gysyş fazasynda we demagnetizasiýa fazasynda magnit rulonyndaky naprýa andeniýe we tok tolkun şekilleri görkezilýär.

Bu demagnetizasiýa zynjyrynyň ýönekeýligi we täsirliligi, demagnetizasiýa zerur bolan beýleki elektromagnitlerde amaly tapjakdygyny aňladýar.Galyndy magnitizmi mesele bolmasa-da, bu zynjyr rulon tokyny çalt nola öwürmek üçin gaty peýdaly bolup biler we şonuň üçin çalt çykýar.
Amaly Magnabend aýlawy:

Aboveokarda ara alnyp maslahatlaşylan zynjyr düşünjeleri, aşakda görkezilişi ýaly iki elli gulp we ters impuls demagnetizasiýasy bilen doly zynjyr bilen birleşdirilip bilner (6-njy surat):

6-njy surat: Kombinirlenen zynjyr

Doly aýlaw ýönekeýleşdirildi

Bu zynjyr işlär, ýöne gynansakda birneme ygtybarsyz.
Ygtybarly işlemek we has uzyn ömri almak üçin aşakda görkezilişi ýaly esasy zynjyra käbir goşmaça komponentleri goşmaly (7-nji surat):
7-nji surat: Arassalamalar bilen utgaşdyrylan zynjyr

Magnabend doly cct (1)

SW1:
Bu 2 polýus izolýasiýa wyklýuçatelidir.Amatlylyk we elektrik standartlaryna laýyk gelmek üçin goşulýar.Şeýle hem, bu wyklýuçateliň zynjyryň ON / OFF ýagdaýyny görkezmek üçin neon görkeziji çyrany goşmak islenýär.

D3 we C4:
D3 bolmasa, röleň berkidilmegi ygtybarly däl we egirme şöhle wyklýuçateliniň işleýän wagty esasy tolkun formasynyň fazasyna baglydyr.D3 estafetanyň düşmeginde gijä galmagy (adatça 30 milli sekunt) girizýär.Bu berkitme meselesini ýeňip geçýär we demagnetizasiýa impulsynyň başlamazyndan (soňrak aýlawda) gijä galmak peýdalydyr.C4 röle zynjyrynyň AC birikdirmesini üpjün edýär, başgaça aýdylanda, START düwmesi basylanda ýarym tolkunly gysga zynjyr bolup biler.

TERM.GÖRNÜŞ:
Bu wyklýuçateliň magnit korpusy bilen aragatnaşygy bar we magnit gaty gyzsa (> 70 C) açyk zynjyr bolar.Ony röle rulony bilen yzygiderli goýmak, diňe kiçijik magnit toguny däl-de, röle rulony arkaly geçirmelidigini aňladýar.

R2:
“START” düwmesi basylanda estafeta çekilýär we köpri düzediji, C2 we D2 diod arkaly C3 zarýad alýan gyssagly tok bolar.R2 bolmasa bu zynjyrda garşylyk bolmazdy we netijede ýokary tok START wyklýuçatelindäki kontaktlara zeper ýetirip biler.
Mundan başga-da, R2 goragy üpjün edýän başga bir zynjyr ýagdaýy bar: Eger egirme şöhle wyklýuçateli (SW2) NO terminalyndan (doly magnit toguny alyp barjak ýeri) NC terminalyna geçse, köplenç bir ýaý dörär we eger START wyklýuçateli henizem şu wagt saklanýardy, soň C3 gysga utgaşar we C3-de näçe naprýa .eniýe baglylykda bu SW2-e zeper ýetirip biler.Şeýle-de bolsa, R2 bu gysga utgaşmany ygtybarly baha bilen çäklendirer.R2 ýeterlik gorag üpjün etmek üçin diňe pes garşylyk bahasy (adatça 2 ohm) gerek.

Waristor:
Düzedijiniň AC terminallarynyň arasynda birleşdirilen varistor, adatça hiç zat edenok.Emma elektrik togunda güýçli naprýa .eniýe bar bolsa (mysal üçin - ýakyn ýyldyrym urmagy sebäpli), varistor güýçlenýän energiýany siňdirer we naprýa .eniýe köprüsiniň düzedijisine zeper ýetmeginiň öňüni alar.

R1:
Eger demagnetizasiýa impulsynyň dowamynda START düwmesi basylmaly bolsa, bu estafeta kontaktynda bir ýaýyň döremegine sebäp bolup biler, bu bolsa öz gezeginde gysga utgaşdyryjy C1 (saklaýjy kondensator).Kondensator energiýasy C1, köpri düzediji we estafetadaky ýaýdan ybarat zynjyrlara zyňylar.R1 bolmasa bu zynjyrda garşylyk gaty az we şonuň üçin tok gaty ýokary bolardy we estafetadaky kontaktlary kebşirlemek üçin ýeterlikdir.R1 bu (birneme adaty däl) hadysada goragy üpjün edýär.

Noteörite bellik R1 saýlamak:
Aboveokarda beýan edilen ahyrky ýagdaý ýüze çyksa, R1 R1-iň hakyky bahasyna garamazdan C1-de saklanan energiýanyň hemmesini diýen ýaly siňdirer.R1-iň beýleki zynjyr aralyklary bilen deňeşdirilende uly bolmagyny isleýäris, ýöne Magnabend rulonynyň garşylygy bilen deňeşdirilende kiçi bolmagyny isleýäris (ýogsam R1 demagnetizasiýa impulsynyň täsirini peselder).5-10 ohm töweregi bahasy amatly bolar, ýöne R1 haýsy güýç derejesine eýe bolmaly?Hakykatdanam kesgitlemeli zadymyz impulsyň güýji ýa-da rezistoryň energiýa derejesi.Emma bu häsiýet, adatça güýç garşylygy üçin kesgitlenmeýär.Pes bahaly rezistorlar adatça sim bilen ýaralanýar we bu rezistordan gözlemek üçin möhüm faktoryň gurluşygynda ulanylýan hakyky simiň mukdarydygyny kesgitledik.Nusga rezistory açyp, ölçeýjini we ulanylýan simiň uzynlygyny ölçemeli.Mundan simiň umumy göwrümini hasaplaň we azyndan 20 mm3 simli rezistor saýlaň.
(Mysal üçin, RS Komponentlerinden 6,8 ohm / 11 wattlyk rezistoryň sim göwrüminiň 24mm3 bolandygy anyklandy).

Bagtymyza, bu goşmaça komponentleriň göwrümi we gymmaty az we şonuň üçin Magnabend elektrikleriniň umumy bahasyna birnäçe dollar goşýar.
Entek ara alnyp maslahatlaşylmadyk goşmaça zynjyr bar.Bu birneme ownuk meseläni ýeňip geçýär:
“START” düwmesi basylsa we tutawajyň üstünden çekilmese (başgaça doly gysyş berer), saklaýjy kondensator doly zarýad almaz we START düwmesiniň çykmagy bilen ýüze çykýan demagnetizasiýa impulsy enjamy doly demagnetizasiýa etmez. .Gysgyç paneli şondan soň maşyna ýapyşar we bu bir biynjalyklyk bolar.
Aşakdaky 8-nji suratda gök reňkde görkezilen D4 we R3 goşulmagy, doly gysgyç ulanylmasa-da C1 zarýad berilmegini üpjün etmek üçin zarýad nasos zynjyryna laýyk tolkun formasyny iýmitlendirýär.(R3-iň bahasy möhüm däl - 220 ohm / 10 watt maşynlaryň köpüsine laýyk gelýär).
8-nji surat: Diňe "BAŞLA" -dan soň demagnit bilen zynjyr:

START-dan soň demagnit

Zynjyr bölekleri barada has giňişleýin maglumat üçin "Öz magnabendiňizi guruň" bölümindäki bölümlere serediň.
Maglumat maksatlary üçin aşakda “Magnetic Engineering Pty Ltd” tarapyndan öndürilen 240 Wolt AC, “E-Type Magnabend” maşynlarynyň doly zynjyrlary görkezilýär.

115 VAC-da işlemek üçin köp komponent bahalarynyň üýtgedilmelidigini unutmaň.

Magnit in Engineeringenerligi 2003-nji ýylda söwda satylanda Magnabend maşynlarynyň önümçiligini bes etdi.

650E aýlaw

1250E aýlaw

2500E Zynjyr

Bellik: aboveokardaky çekişme, zynjyr işiniň esasy ýörelgelerini düşündirmek üçin niýetlenipdi we hemme jikme-jiklikler beýan edilmedi.Aboveokarda görkezilen doly zynjyrlar, bu sahypanyň başga bir ýerinde bar bolan Magnabend gollanmalaryna hem girýär.

Şeýle hem, tok üýtgetmek üçin röleň ýerine IGBT ulanýan bu zynjyryň doly berk döwlet wersiýalaryny taýýarlandygymyzy bellemelidiris.
Gaty döwlet zynjyry hiç haçan Magnabend maşynlarynda ulanylmady, ýöne önümçilik liniýalary üçin öndüren ýörite magnitler üçin ulanyldy.Bu önümçilik liniýalary, adatça, günde 5000 zat (sowadyjynyň gapysy) çykýardy.

Magnit in Engineeringenerligi 2003-nji ýylda söwda satylanda Magnabend maşynlarynyň önümçiligini bes etdi.

Has giňişleýin maglumat almak üçin bu sahypadaky Kontakt Alan baglanyşygyny ulanyň.