Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Enjamy nädip ulanýarsyňyz?

Sahypanyň iş bölegini gysgyç paneliniň aşagyna goýýarsyňyz, gysmagy açarsyňyz, soňra iş bölegini egmek üçin esasy tutawaçlary çekiň.

Gysgyç paneli nähili birikdirilýär?

Ulanylanda, gaty güýçli elektromagnit bilen saklanýar.Hemişelik birikdirilmän, her ujuna bahar ýüklenen top bilen dogry ýerinde ýerleşýär.
Bu düzediş, ýapyk listetal şekilleri döretmäge, şeýle hem beýleki gysgyçlara çalt çalyşmaga mümkinçilik berýär.

Iň ýokary galyňlyk kagyzy haýsy?

Enjamyň doly uzynlygynda 1,6 mm ýumşak polat eplener.Has gysga uzynlykda has galyň egilip bilýär.

Alýumin we poslamaýan polat hakda näme?

es, JDC BEND olary egirer.Magnitizm olaryň içinden geçýär we gysgyç panelini liste çekýär. Doly uzynlygy 1,6 mm alýumin we doly uzynlygy 1,0 mm poslamaýan polatdan egiler.

Ony nädip gysmaly?

Greenaşyl "Başlamak" düwmesini basyp wagtlaýyn saklaýarsyňyz.Bu ýeňil magnitiň gysylmagyna sebäp bolýar.Esasy tutawajy çekeniňizde, awtomatiki usulda doly tok gysmagyna geçýär.

Aslynda nädip egilýär?

Esasy tutawajy (leri) çekip eliňi elde emele getirýärsiň.Bu, magnitli ýerde saklanýan gysgyç paneliniň öň gyrasynyň töweregine epilýär.Turbadaky amatly burç şkalasy, egilme şöhlesiniň burçuny elmydama aýdýar.

Iş eserini nädip goýbermeli?

Esasy tutawajyňyza gaýdyp baranyňyzda, magnit awtomatiki usulda öçýär we gysgyç paneli bahar ýüklenen ýer toplarynda açylýar we iş bölegini goýberýär.

Iş böleginde galyndy magnit galmazmy?

Her gezek enjam öçürilende, elektromagnitiň üsti bilen hem, hem iş bölegi de-magnitlemek üçin tokyň gysga ters impulsy iberilýär.

Metalyň galyňlygyny nädip sazlamaly?

Esasy gysgyçlaryň her ujundaky sazlaýjylary üýtgetmek bilen.Bu, gysgyç paneliniň öň tarapy bilen şöhle 90 ° ýagdaýynda bolanda egilmek şöhlesiniň iş ýüzüniň arasyndaky egilme arassalanyşyny üýtgedýär.

Aýlanan gyrany nädip emele getirýärsiňiz?

JDC BEND ulanyp, sahypany adaty polat turbanyň ýa-da tegelek çyzygyň uzynlygyna kem-kemden örtmek üçin.Enjam magnit taýdan işleýändigi sebäpli bu zatlary gysyp biler.

Tormoz gysýan barmaklary barmy?

Gutulary emele getirmek üçin birleşdirip boljak gysga gysgyç segmentleri bar.

Gysga segmentleri näme tapýar?

Berkidilen paneli birleşdirilen segmentler iş böleginde el bilen ýerleşmeli.Panöne beýleki tormozlardan tapawutlylykda gutularyňyzyň gapdallary çäksiz beýik bolup biler.

Kesilen gysgyç paneli näme?

Çuňlugy 40 mm-den pes bolmadyk çukurlary we gutulary emele getirmek üçin.Goşmaça goşmaça hökmünde elýeterlidir we adaty gysga segmentlerden has çalt ulanylýar.

Oturylan gysgyç paneli haýsy uzynlykda bukulyp biler?

Gysgyç paneliniň uzynlygyndaky islendik lagany emele getirip biler.Her jübüt ýeri 10 mm aralykda ululyklaryň üýtgemegini üpjün edýär we mümkin bolan ululyklary üpjün etmek üçin ýerleriň pozisiýalary seresaplylyk bilen işlenip düzüldi.

Magnit näçe güýçli?

Elektromagnit her 200 mm uzynlyk üçin 1 tonna güýç bilen gysyp biler.Mysal üçin, 1250E doly uzynlygynda 6 tonna çenli gysýar.

Magnitizm könelermi?

Nook, hemişelik magnitlerden tapawutlylykda, elektromagnit ulanylyşy sebäpli garrap ýa-da gowşap bilmeýär.Magnitleşmek üçin rulonda diňe elektrik toguna bagly bolan ýönekeý ýokary uglerod polatdan ýasalýar.

Haýsy elektrik üpjünçiligi zerur?

240 wolt ac.Has kiçi modeller (Model 1250E çenli) adaty 10 amp rozetkadan işleýär.2000E we ondan ýokary modellere 15 amp rozetka gerek.

JDC BEND bilen haýsy garnituralar standart ýaly gelýär?

Stend, arka duralgalar, doly uzynlyk gysgyç paneli, gysga gysgyçlar toplumy we gollanma üpjün edilýär.

Haýsy goşmaça esbaplar?

elýeterli dar gysgyç paneli, has oňaýly gutulary emele getirmek üçin gysgyçly gysgyç paneli we sheetmetalyň göni ýoýulmaz kesilmegi üçin gollanma bilen tok gyrgysy bar.

Eltip beriş senesi?

Her modeliň aksiýasy bar, size ASAP ibermegi tertipläp bileris

Iberiş ölçegleri?

320E: 0.5mx 0.31mx 0.28m = 0.053m³ @ 30 kg
420E: 0.68mx 0.31mx 0.28m = 0.06m³ @ 40 kg
650E : 0.88mx 0.31mx 0.28m = 0.08m³ @ 72 kg
1000E: 1.17mx 0.34mx 0.28m = 0.11m³ @ 110 kg
1250E: 1.41mx 0.38mx 0.33m = 0.17m³ @ 150 kg
2000E: 2.2mx 0.33mx 0.33m = 0.24m³ @ 270 kg
2500E: 2.7mx 0.33mx 0.33m = 0.29m³ @ 315 kg
3200E: 3.4mx 0.33mx 0.33m = 0.37m³ @ 380 kg
650 Işleýän: 0.88mx 1.0mx 0.63m =0.55³@120kg
1000 Işleýän: 1,2mx 0.95mx 0.63m =0.76³@170kg
1250 Güýçli: 1.47mx 0.95mx 1,14m =1.55³@220kg
2000 Işleýän: 2.2m x0.95m x 1,14m =2.40³@360kg
2500 Güýçli: 2.7mx 0.95mx 1,14m =3.0³@420kg
3200 Güýçli: 3.4mx 0.95mx 1,14m =3.7³@510kg

Mysal şekilleri

Hems , Islendik burç egilýär , Aýlanan gyralar rib Gapyrgalary berkitmek osed osedapyk kanallar , gutular rupted kesilen bukjalar , Çuň kanallar urn Yza gaýdyp gelmek , Çuň ganatlar

Üstünlikleri

1. Adaty shemetal egirmelerden has köp köptaraplylyk.
2. Gutularyň çuňlugyna çäklendirme ýok.
3. Çuň kanallary we doly ýapyk bölümleri emele getirip biler.
4. Awtomatiki gysmak we gysmak has çalt işlemegi, az ýadawlygy aňladýar.
5. Şöhle burçunyň takyk we üznüksiz görkezilmegi.
6. Burç duralgasynyň çalt we takyk sazlanylmagy.
7. Çäklendirilmedik bokurdak çuňlugy.
8. Tapgyrlarda çäksiz uzynlyk egilmek mümkindir.
9. Açyk gutarnykly dizaýn, çylşyrymly şekilleriň bukulmagyna mümkinçilik berýär.
10. Maşynlary uzak egilmek üçin ahyryna çenli birleşdirip bolýar.
11. customöriteleşdirilen gurallara aňsatlyk bilen uýgunlaşýar (ýörite kesişleriň gysgyçlary).
12. Öz-özüňi goramak - maşyna aşa ýükläp bolmaz.
13. Arassa, ykjam we häzirki zaman dizaýny.

Goýmalar

Mekdep taslamalary: gural gutulary, hat gutulary, gap-gaçlar.
Elektronika: şassi, gutular, raflar.
Deňiz enjamlary.
Ofis enjamlary: tekjeler, şkaflar, kompýuter stendleri.
Iýmit gaýtadan işlemek: poslamaýan lýubkalar we skameýkalaryň üstleri, işleýiş kapotlary, gaplar.
Yşyklandyrylan alamatlar we metal harplar.
Atersyladyjylar we mis örtükler.
Önümçilik: Prototipler, önümçilik önümleri, maşyn örtükleri.
Elektrik: kommutatorlar, berkitmeler, ýeňil enjamlar.
Awtoulag: abatlaýyş, kerwenler, awtoulaglar, ýaryş awtoulaglary.
Oba hojalygy: maşynlar, gaplar, iýmitlendirijiler, poslamaýan süýt enjamlary, ammarlar.
Bina: yşyklar, fasýalar, garaage gapylary, dükanlar.
Bag baglary, aýna jaýlar, diwar postlary.
Kondisioner: kanallar, geçiş bölekleri, salkyn otaglar.

Üýtgeşik merkezsiz birleşme halkalar

Esasanam JDC BEND ™ üçin işlenip düzülen, egirme şöhlesiniň uzynlygy boýunça paýlanýar we şeýlelik bilen, gysgyç paneli ýaly, egilýän ýükleri öndürilen ýerine ýakynlaşdyrýar. Magnit gysyşyň ýörite merkezsiz halkalar bilen birleşdirilen täsiri JDCBEND ™ -iň gaty ykjam, ýer tygşytlaýjy, gaty ýokary güýç-agram gatnaşygy bolan maşyn.

 

duralgalar

iş bölegini tapmak üçin

gysgyçly gysgyçlar

çuňňur gutulary emele getirmek üçin

Toolörite gurallar

polat böleklerinden çalt şekillendirilip bilner, kyn şekilleri ýygnamaga kömek eder we önümçilik işi üçin adaty gysgyçlar ýöriteleşdirilen gurallar bilen çalşyrylyp bilner.

iş gollanmasy

maşynlar maşynlary nädip ulanmalydygyny we dürli umumy zatlary nädip ýasamalydygyny öz içine alýan jikme-jik gollanma bilen gelýär.

Operatoryň howpsuzlygy

iki elli elektrik gulpy bilen güýçlendirilýär, doly gysyş ýüze çykmazdan ozal ygtybarly deslapky güýç ulanylmagyny üpjün edýär.

kepillik

12 aýlyk kepillik, maşynlarda we esbaplarda nädogry materiallary we ussatlygy öz içine alýar.

Wideo

https://youtu.be/iNfL9YdzniU

https://youtu.be/N_gFS-36bM0

OEM we ODM

Biz zawod, OEM we ODM-ni kabul edýäris we amatly bahasy, ajaýyp hyzmaty bilen köp sanly kompaniýa bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýýarys.

CE şahadatnamaňyz barmy?

hawa, şahadatnamamyz bar, gerek bolsa habar beriň, men size ibererin.

ABŞ-da agentiňiz barmy?

Hawa, bizde bar, size kömek gerek bolsa habar beriň, men size NOOK aragatnaşyk telefonyny ibererin.

gelip çykyş şahadatnamasy barmy?

hawa, gelip çykyş şahadatnamasy bar

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasy?

JDC BEND 2005-nji ýyldan bäri maşyn öndüriji. Biziň zawodymyz bar we metal işleýän maşynlar we agaç işleýän maşynlar ýaly dürli görnüşli önüm öndürýäris.