Magnabend merkezsiz halka

MAGNABEND MERKEZI HING
Köp haýyşlardan soň, men şu web sahypasyna Magnabend merkezsiz halkalarynyň jikme-jik çyzgylaryny goşýaryn.

Şeýle-de bolsa, bu halkalaryň bir gezeklik maşyn ýasamak gaty kyndygyny ýadyňyzdan çykarmaň ..
Çeňňegiň esasy bölekleri takyk guýulmagy (mysal üçin maýa goýum prosesi bilen) ýa-da NC usullary bilen işlemegi talap edýär.
Hobbiçiler, belki, bu çeňňegi döretmäge synanyşmaly däldirler.
Şeýle-de bolsa, öndürijiler bu çyzgylary gaty peýdaly hasaplap bilerler.

(Etmek kyn bolmadyk çeňňegiň alternatiw stili, PANTOGRAF STYLE. Bu bölüme we şu wideo serediň).

“Magnabend CENTRELESS COMPOUND HINGE” jenap Geoff Fenton tarapyndan oýlanyp tapyldy we köp ýurtda patentleşdirildi.(Patentleriň möhleti gutardy).

Bu halkalaryň dizaýny Magnabend maşynynyň doly açyk bolmagyna mümkinçilik berýär.
Wirtual okuň töwereginde epilýän şöhleler, adatça enjamyň işleýän ýerinden birneme ýokary we şöhle doly 180 dereje aýlanyp bilýär.

Aşakdaky çyzgylarda we suratlarda diňe bir halka ýygnanyşygy görkezilýär.Şeýle-de bolsa, çeňňegiň okuny kesgitlemek üçin azyndan 2 çeňňek gurnama bolmaly.
Çeňňek ýygnagy we bölekleri kesgitlemek (180 gradus egilmek şöhlesi):

Hinge Parts Identification

Takmynan 90 dereje egirme şöhlesi bilen ilik:

Hinge-at-90-degrees

Gurnalan halka ýygnagy -3Dodeller:
Aşakdaky diagramma çeňňegiň 3-D modelinden alyndy.

Aşakdaky "STEP" faýlyna basmak bilen: Hinge Model.step gurnalan 3D modelini görüp bilersiňiz.
(Aşakdaky programmalar .step faýllaryny açar: AutoCAD, Solidworks, Fusion360, IronCAD ýa-da şol programmalar üçin "tomaşaçyda").

3D modeli açyk bolanda böleklere islendik burçdan seredip bilersiňiz, jikme-jiklikleri görmek üçin ulaldyp bilersiňiz ýa-da beýleki bölekleri has aýdyň görmek üçin käbir bölekleri ýok edip bilersiňiz.Şeýle hem bölekleriň islendik birinde ölçeg edip bilersiňiz.

Mounted Hinge -welded Mounted-Hinge-Assembly

Çeňňek ýygnagyny gurmagyň ölçegleri:

about

Hinge Assambleýasy:
Giňeldilen görnüş üçin çyzga basyň.Pdf faýly üçin şu ýere basyň: Hinge Assambleýasy.PDF

Hinge-Assembly

Jikme-jik çyzgylar:
Aşakda ýerleşdirilen 3D model faýllary (STEP faýllary) 3D çap etmek ýa-da Kompýuter kömekçi önümçiligi (CAM) üçin ulanylyp bilner.
1. Çeňňek plastinka:
Giňeldilen görnüş üçin çyzga basyň.Pdf faýly üçin şu ýere basyň: Hinge Plate.PDF.3D modeli: Hinge Plate.step

Hinge-Plate2-Drawing2

2. Gurmak bloky:
Ulaltmak üçin çyzga basyň.Pdf faýly üçin şu ýere basyň: Mounting_Block-kebşirlenen.PDF, 3D Model: MountingBlock.step

Mounting-Block---Welded-

Gurnama blok materialy AISI-1045.Bu ýokary uglerod polat, ýokary güýji we çeňňegiň deşiginiň töwereginde çişmäge garşylygy üçin saýlanýar.
Bu çeňňek monta block blokynyň soňky deňleşdirilenden soň magnit korpusyna kebşirlemek arkaly durnuklaşdyrylandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Şeýle hem, çeňňegiň gysgyjy üçin deşigiň içindäki ýalpak sapaklaryň spesifikasiýasyna üns beriň.Bu sapak, çeňňek ýygnamak wagtynda ulanylýan wick-in Loctite üçin kanal üpjün edýär.(Çeňňek gysgyçlary gowy gulplanmasa işlemäge güýçli meýilli).

3. Pudak bloky:
Giňeldilen görnüş üçin çyzga basyň.Pdf faýly üçin şu ýere basyň: Sektor Bloky.PDF, 3D kadr faýly: SectorBlock.step

Sector-Block-Drawing-v12_Page_1

4. Çeňňek çeňňegi:
Gatylaşdyrylan we ýeriň takyklygy polatdan ýasalan dübel.

Hinge-Dowel-Pin

Diametri 12.0 mm
Uzynlygy: 100mm

GÖRNÜŞLI HINGLER

Çeňňegiň ýygnagynyň üstündäki çyzgylarda we modellerde Bükme şöhlesine berkidilýär (Sektor blokundaky nurbatlaryň üsti bilen), ýöne Magnit korpusynyň berkidilmegi we kebşirlemegine esaslanýar.

Kebşirlemek zerur bolmasa, ilik gurnamak has amatly bolar.

Çeňňegiň ösüşi wagtynda ýokary lokallaşdyrylan ýükler ulanylanda monta block blokynyň süýşmezligini kepillendirmek üçin diňe boltlar bilen ýeterlik sürtülme alyp bilmejekdigimize göz ýetirdik.
Bellik: Boltlaryň çeňňekleri, monta Bl blokynyň süýşmegine päsgel bermeýär, sebäbi boltlar gaty deşiklerde.Deşiklerdäki arassalamak sazlamalary we pozisiýalarda ownuk nätakyklyklary üpjün etmek üçin zerurdyr.
Şeýle-de bolsa, önümçilik liniýalary üçin niýetlenen ýöriteleşdirilen Magnabend maşynlary üçin doly berkidilen halkalar bilen üpjün etdik.
Şol maşynlar üçin çeňňek ýükleri ortaça bolup, gowy kesgitlenýärdi we şonuň üçin berkidilen halkalar gowy işleýärdi.

Gurmak blokynyň aşagyndaky diagrammada (gök reňk) dört M8 bolt (iki sany M8 bolt we kebşirlemek däl-de) kabul etmek üçin döredildi.

Bu “Magnabend” önümçilik liniýasynda ulanylýan dizaýn.
(Esasan 1990-njy ýyllarda dürli uzynlykdaky ýöriteleşdirilen maşynlardan 400-e golaý ýasadyk).

Mounted-Hinge---M8-style-v1

Upperokarky iki M8 boltuň, jübüsiniň aşagyndaky meýdanda bary-ýogy 7,5 mm galyňlykdaky magnit korpusynyň öň polýusyna degýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Şeýlelik bilen bu nurbatlaryň uzynlygy 16 mm-den geçmeli däldir (gurnama blokynda 9mm we magnit korpusynda 7mm).
Nurbatlar mundan beýläk bolan bolsa, Magnabend rulonyna täsir ederdi we has gysga bolsa, sapaklaryň uzynlygy ýeterlik bolmazdy, ýagny nurbatlar maslahat berilýän dartyş güýjüne gysylanda sapaklar kesilip bilner (39 Nm).

M10 boltlar üçin gurnama bloky:
M10 boltlaryny kabul etmek üçin gurnama blok deşikleriniň ulaldylan ýerinde birnäçe synag etdik.Bu has uly boltlary has ýokary dartyş (77 Nm) bilen gysyp bolýar we bu, monta block blokynyň aşagyndaky Loktit # 680 ulanmak bilen, adaty Magnabend enjamy üçin monta block blokynyň süýşmeginiň öňüni almak üçin ýeterlik sürtülme döretdi. 1,6 mm polat).

Şeýle-de bolsa, bu dizaýn has kämilleşdirilmeli we has köp synag edilmeli.

Aşakdaky diagrammada 3 x M10 bolt bilen magnit korpusyna berkidilen gysgyç görkezilýär:

Mounted-Hinge--welded

Haýsydyr bir öndüriji doly berkidilen çeňňek hakda has giňişleýin maglumat islese, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.