Meseläniň çözgüdi

JDCBEND MESELE GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Atyş meselesi boýunça gollanma
Elektrik meselelerini çözmegiň iň aňsat usuly, JDC öndürijisinden çalyşýan elektrik modulyny sargyt etmekdir.Bu alyş-çalyş esasynda berilýär we şonuň üçin gaty bahaly.

Çalyşma modulyny ibermezden ozal, akymyny barlap bilersiňiz:

Enjam düýbünden işlemeýän bolsa:
a) ONOFF wyklýuçatelinde synag çyrasyna syn edip, enjamda güýjüň bardygyny barlaň.
b) Kuwwat bar bolsa, ýöne maşyn ölen, ýöne gaty yssy bolsa, termiki kesilen bolmagy mümkin.Bu ýagdaýda, enjam sowýança garaşyň (sagatda takmynan%) we gaýtadan synap görüň.
ç) Iki elli başlangyç baglanyşyk, tutawaç çekilmezden START düwmesiniň basylmagyny talap edýär.Ilki bilen tutawaç çekilse, enjam işlemez.Şeýle hem, START düwmesi basylmazdan ozal "burç mikroswitini" işletmek üçin eplenýän şöhläniň ýeterlik hereket etmegi (ýa-da bükülmegi) bolup biler.Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, tutawajyň ilki bilen yza çekilendigine göz ýetiriň.Bu dowamly mesele bolsa, bu mikroswit hereketlendirijisiniň sazlanylmalydygyny görkezýär (aşaga serediň).
d) Başga bir ähtimallyk, START düwmesiniň nädogry bolmagy mümkin.“Model 1250E” ýa-da has ulurak modeliňiz bar bolsa, enjamy başga bir “START” düwmelerinden ýa-da aýakgapdan başlap boljakdygyny anyklaň.

jdcbend-trouble-shooting-guide-1

e) Şeýle hem elektrik modulyny magnit rulony bilen birleşdirýän neýlon birleşdirijisini barlaň.
f) Eger gysgyç işlemeýän bolsa, ýöne gysgyç paneli START düwmesiniň çykmagy bilen ýykylsa, bu 15 mikrofaradyň (650E-de 10 μuF) kondensatoryň nädogrydygyny we çalşylmalydygyny görkezýär.
g) Eger enjam daşarky sigortalary ursa ýa-da işledilende kireuit döwüjilerine syýahat etse, iň ähtimal sebäbiň ýarylan köpri saklaýjysydyr.Içerki abatlaýyş işlerine başlamazdan ozal enjamyň rozetkadan aýrylandygyna göz ýetiriň.

Amatly çalyşýan düzediji;
RS komponentleriniň bölek belgisi: 227-8794
Iň ýokary tok: 35 amper üznüksiz,
Iň ýokary ters naprýa: eniýe: 1000 wolt,
Terminallar: 14 "çalt birikme ýa-da" Faston "
Takmynan bahasy: $ 12.00 Köprini düzediji surat

jdcbend-trouble-shooting-guide-2

Lighteňil gysgyç işleýän bolsa, ýöne doly gysmak işlemeýär:
"Angle Microswitch" -iň dogry hereket edýändigini barlaň.

Bu wyklýuçatel mehanizmi görkezýän burça berkidilen inedördül (ýa-da tegelek) bürünç bölegi bilen dolandyrylýar. Tutga çekilende bürünç hereketlendirijisine aýlanma berýän egirme şöhlesi aýlanýar.Hereketlendiriji öz gezeginde elektrik ýygnagynyň içinde mikroswit işleýär.

Hereketlendiriji
Model 1000E-de mikroswiç hereketlendiriji
(Beýleki modeller hem şol prinsipi ulanýarlar)
Içinden herekete getiriji
Elektrikiň içinden görnüşi ýaly hereketlendiriji
gurnama.

jdcbend-trouble-shooting-guide-22

Turbany çykaryň we içeri giriň. Mikroswiçiň ON we OFF basylmagyny eşitmeli (fon sesiniň kän bolmazlygy sebäpli).
Eger wyklýuçatel ON we OFF basmasa, bürünç hereketlendirijini synlamak üçin egilmek şöhlesini ýokaryk süýşüriň.Egrem şöhlesini ýokary we aşak aýlaň.Hereketlendiriji egilme şöhlesine jogap hökmünde aýlanmalydyr (duralgalarynda ýapyşýança) - Eger zerur bolmasa, oňa has köp gysyş güýji gerek bolup biler.1250E gysyş güýjüniň ýoklugy, adatça herekete getiriji şahanyň iki ujundaky iki M8 gapakly nurbat bilen baglanyşyklydyr.Eger herekete getiriji aýlansa we ýapylsa, ýöne mikroswitany basmasa, sazlamaga mätäç bolup biler.Munuň üçin ilki bilen enjamy rozetkadan aýryň we elektrik giriş panelini aýyryň.

a) 1250E Modelde açyk nokady hereketlendirijiden geçýän nurbady çişirip sazlap bolýar.Nurbat egilmek şöhlesiniň aşaky gyrasy 4 mm töweregi hereket edende, wyklýuçateliň basylmagy üçin sazlanmalydyr.(650E we 1000E-de mikroswitiň goluny egmek arkaly akylly düzediş gazanylýar.)

b) Eger hereketlendiriji dogry işleýän hem bolsa, mikroswit ON we OFF basmasa, wyklýuçateliň özi birleşdirilip bilner we çalşylmalydyr.
Içerki abatlaýyş işlerine başlamazdan ozal enjamyň rozetkadan aýrylandygyna göz ýetiriň.

V3 microswitchA laýyk çalyşýan V3 wyklýuçatel:
RS bölek belgisi: 472-8235
Häzirki reýting: 16 amper
Naprýa ratingeniýe reýtingi: 250 Wolt AC
Leňňer görnüşi: uzyn

jdcbend-trouble-shooting-guide-3

ç) Eger enjamyňyzda kömekçi wyklýuçatel bar bolsa, onuň "NORMAL" ýagdaýyna geçendigine göz ýetiriň.(Wyklýuçatel "AUX CLAMP" ýagdaýynda bolsa, Oaly ýeňil gysgyç elýeterli bolar)

Eger gysmak gowy bolsa, ýöne enjam öçürilende gysgyçlar çykmaýar:
Bu ters impuls demagnetizasiýa zynjyrynyň şowsuzlygyny görkezýär.Iň ähtimal sebäbiň ýarylan 6.8 ohm güýç rezistory bolmagy mümkin.Şeýle hem, ähli diodlary we estafetada kontaktlary ýapmagyň mümkinçiligini barlaň.
Aralyk abatlamaga synanyşmazdan ozal, enjamyň elektrik rozetkasyndan aýrylandygyna göz ýetiriň.

Simli rezistorA laýyk çalyşma rezistory:
Element14 bölüm No145 7941
6,8 ohm, 10 wattlyk güýç derejesi,
Adaty bahasy S1.00

jdcbend-trouble-shooting-guide-4

Maşyn agyr ölçeg sahypasyny egmese:
a) Işiň maşynyň tizliginde bardygyny barlaň.Hususan-da, 1,6 mm (16 ölçeg) egilmek üçin uzaldyş çyzygynyň egilme şöhlesine berkidilmelidigini we dodaklaryň iň pes giňliginiň 30 mm bolmalydygyny unutmaň.Diýmek, gysgyç paneliniň egri gyrasyndan azyndan 30 mm material çykmaly.(Bu alýumin hem-de ulanylýar.)

Egilmek enjamyň doly uzynlygy bolmasa, dar dodaklar döräp biler.

b) Şeýle hem, iş bölegi gysgyç paneliniň aşagyndaky boşlugy doldurmasa, ýerine ýetiriş täsir edip biler.Iň oňat netijeler üçin elmydama gysgyç paneliniň aşagyndaky iş bölegi bilen deň galyňlykdaky polat bölekleri bilen dolduryň.(Iň oňat magnit gysmak üçin, iş bölegi polat bolmasa-da polat bolmaly)

Şeýle hem, iş böleginde gaty dar dodak ýasamak zerur bolsa, ulanmagyň iň oňat usulydyr.

jdcbend-trouble-shooting-guide-5