Kazyýet

Pikir edip boljak islendik görnüşiňizi dörediň, köpeldiň ýa-da ýasaýyň.Patch panelleri, pos bejermek, täze gurluşlar… .. näme bolsa-da, magnit tormoz edip biler.6 tonna peselýän magnit güýji bilen, bu haýwan. Goşulan gurallaryň köp görnüşini ulanmaga erkinligiňiz bar ýa-da öz gurallaryňyzy döredip bilersiňiz.Polat, mis, poslamaýan, ýalpyldawuk, sim… .. hatda plastmassa egilip bilýär!

Dükanda ýasaýjylara hödürleýän köpugurlylygy we çäksiz egilmek usullaryna ýokary baha berýän ýaly.Klassiki guty we pan mümkinçilikleri, radiusyň egilmegi, çäklendirilmedik guty çuňlugy we gurallaryň öz görnüşlerini döretmek mümkinçiligi.Polat, alýumin, mis, poslamaýan polat, hromolly, galaýy ýalpyldawuk, plastmassa… .Siz adyny dakýarsyňyz.Eger egilip bilinýän bolsa, kuwwatynyň içinde galsaňyz, magnit tormozyna egilip bilner.

Bakyň merkezi bölegini şu gün ýasady.Tigir tormozyny welosiped çarçuwasyndaky ýokarky turba bilen deň ölçegde egmek üçin ulandyňyz.Öň eden flaneslerimi gysdym.Kebşirlemegi we.Içki gyrasyny doly kebşirläň.Indiki bolsa, hilegär B gaz gapagy we monjuk jikme-jigi bilen iň ýokarky bolar.

Magnabend, adaty egilme tormozynyň gabat gelmeýän öndürijilik aýratynlyklaryny hödürleýär.Özboluşly elektromagnit saklaýjy gysgyç ulgamy, beýleki maşynlarda adaty päsgelçilik nokatlaryny ýok edýär we öň mümkin bolmadyk birnäçe çylşyrymly şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Tükeniksiz mümkinçilikler, çäksiz guty çuňlugy, gurallaryň hemişelik üpjünçiligi, aýak pedalynyň basylmagy bilen 6 tonna aşak güýç.Magnit tormozymyzy ilkinji gezek ulananyňyzda, eliňizdäki saçlar durar ... degişme ýok!Magnit list metal maşyn gaty täsin

Bularyň hemmesi dogry.6 tonna aşak güýje barabar magnit meýdany döredýär, dizaýny bolsa çäksiz guty çuňlugyny üpjün edýär.Şeýle hem, islän radiusyňyzyň epilmegini öndürmek üçin gaty çybyk ýa-da turba ulanyp bilersiňiz

Magnit tormozlary 4, 6 ýa-da 8 fut giňlikde bar we list metal hakda pikiriňizi üýtgeder

Magnit tormoz 16ga egilip bilýär, ýöne tormoz aňsatlyk bilen 1/8 egilýär ”.Mende gaty täsir galdyrdy we mundan birneme has köp peýdalanyp biljekdigime ynanýaryn.Hakykatdanam diňe hyýaldan saklanýan ajaýyp maşyn

Radiusyň egilmegi we gyralary bilen bilelikde 90 gradus egilmeler ... bir enjamda!Magnit tormoz metal önümçiliginde hemme zady üýtgedi.

Magnit tormozyny 220v ýeke fazaly güýje dakyň, aýak pedalyna basyň we materialyňyzy gysýan 6 tonna magnit güýjüne tomaşa ediň.

Magnit tormozy, enjamy we enjamy ulanmak ukybyna goşmaça, adaty guty we pan tormozyny açmak mümkinçiliginden başga-da, çäksiz guty çuňlugyny hödürleýär.

Durmuşy üýtgedýän maşyn.Magnit tormoz, tutuş maşgalanyň lezzet alyp bilýän gyzykly enjamy.

Magnit tormoz, bu oturgyç ýaly geň şekilleri egmek aňsat işini edýär.

Bu kiçijik bukjalar ajaýyp.Metal binalar ýa-da demir üçek üçin bezeg ýasasaňyz, size bir zat gerek

Iň soňky metal tormoz!

Erkinligi söýmek, täze magnit tormozyň çäksiz gutusy çuňlugyndan alýar

Hakykatdanam diňe hyýaldan saklanýan ajaýyp maşyn.

Gapdal / rezor we ş.m. üçin 16ga töweregi guýruklary egmek.

Magnabendde hem ýiti, hem radius egilmegi mümkin

Magnit tormoz bilen metal sungaty aňsatlaşdyryldy

Kiçijik berkitmeler we radius aňsatlyk bilen egilýär

Tükeniksiz mümkinçilikler pox pan bukjasy.

Magnit tormoz bilen batareýa gutusy aňsat ýerine ýetirildi.

6 tonna magnit ulanyp, metaldan islendik şekil ýasap bileris

Yzygiderliligi meýilleşdireniňizden soň çylşyrymly egilmek aňsat!

Magbrake “Lexan” -da hem işleýär

Magnabend 1/8 "materialdan iki sany ýaýyň egilmegi

Magnit tormoz bilen metal origami ýasamak