MAGNABEND SHEET METAL Tormoz (48 ″)

Elektromagnit dizaýn Magnabend Magnabend uzaldylan elektromagnit we saklaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen ýokarky şöhläniň päsgelçiligini ýok etmek üçin döredildi.
Öz-özüňi tapmak Doly uzynlygy saklaýjyny tapmagyň ýönekeý we täsirli usuly, bahar ýüklenen polatdan tapyjy toplar arkaly gazanylýar.
Üç halka ulgamy Üç halka Magnabendiň berkligini we ygtybarlylygyny çäklendirmezden has ýeňil egilmek mümkinçiligini berýär.
Bend-Angle Gauge Amatly egilme burçy ölçeýji takyk, täsirli gaýtalanma egilmek üçin sazlanylýan duralga.
Yzky gauge Gaýtalanýan egri önümçiligiň netijeliligi sazlanylýan arka ölçeýji bilen üpjün edilýär.
Howpsuzlyk aýratynlyklary Howpsuzlyk düwmesi saklaýjyda ýeňil magnit güýji çekýär.Howpsuzlyk enjamy bilen bir hatarda, bu güýç doly gysyş güýjüni işjeňleşdirmezden ozal iş ölçegini takyk ölçemek üçin amatly usuldyr.
Magnabend, adaty egilme tormozynyň gabat gelmeýän öndürijilik aýratynlyklaryny hödürleýär.Saklaýjynyň gysyş ulgamynyň özboluşly elektromagnit dizaýny, öň mümkin bolmadyk köp çylşyrymly şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, “Magnabend” has ýönekeý, az wagt talap edýän we täsirli görnüşde ýeňil gara we reňkli metaldan (ini 6 ′, 18 ga çenli) yzygiderli şekilleri dolandyryp biler.Diňe bir hereket edýän bölegi öz içine alýan berk ýönekeý gurluşyk, ähli ýeňil ýygym talaplary üçin pes tehniki hyzmaty we köpugurlylygy kepillendirýär.Magnabend bilen dürli görnüşli çylşyrymly şekiller emele gelip biler.Bulara 330 ° çenli togalanan gyralar, bölekleýin uzynlyk egilmeler, ýapyk şekiller, gutular üçin çäksiz çuňluk we has gysga giňlikde has agyr material egilmeleri (10 ga çenli) degişlidir.
290 kilo (132Kg) ýüküň agramy.


Iş wagty: Noýabr-21-2022