Önümiň şekili diňe bir şekillendiriş, önümiň hakyky görnüşi birneme tapawutlanyp biler.
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
 • El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy

El bilen tormoz / El bilen işleýän tormoz enjamy 1250E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy

Gysga düşündiriş:

Täze işleýän bukulýan apron şu ýerde!

Iň ýokary gysyş güýji, şübhesiz ýokary hilli ýapraklar.

Metal metaldan, alýuminden, misden, poslamaýan polatdan we ähli görnüşli adaty shemetal egirmelerden has köp görnüşli egilýär.

Adaty önümçilikler: Dam örtügi, uçar, umumy metaldan ýasalan önümler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnabend adaty egilme tormozlaryndan tapawutlylykda öndürijilik aýratynlyklaryny hödürleýär.
Elektromagnit saklaýjynyň gysyş ulgamy adaty päsgelçilik nokatlaryny ýok edýär we ulanyja ozal mümkin bolmadyk birnäçe çylşyrymly şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.
Bu enjam, 18 ölçegde 4 futa çenli açyk gara we reňkli metaldan yzygiderli şekilleri dolandyryp biler.
Elektromagnit dizaýny, uzaldylan elektromagnit we saklaýjy ulgamyň girizilmegi bilen ýokarky şöhläniň päsgelçiligini ýok etmek üçin döredildi.
Öz-özüni kesgitleýji, bahar ýüklenen polat lokator toplary bilen doly uzynlygy tapýar
Gaýtalanýan egri önümçiligiň netijeliligi sazlanylýan arka ölçeýji bilen üpjün edilýär
Üç çeňňek, berkligi we ygtybarlylygy çäklendirmezden has ýeňil egilmek şöhlesine eýe bolýar
Bükme burç ölçeýjisi takyk, täsirli gaýtalanmak üçin sazlanylýan duralgany görkezýär
Howpsuzlyk düwmesi sakçyda ýeňil magnit güýji çekýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň